Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informacje o Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (PZdsOoN)

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

e-mail: orzecznictwo@powiatkrapkowicki.pl

Obecnie w czasie trwania pandemii zalecany jest kontakt telefoniczny:

tel. +48 77/4074337 

tel. komórkowy  669 095 613 

lub mailowy: orzecznictwo@powiatkrapkowicki.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Pokój nr 2 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

 

Dokumentację można złożyć również (w zamkniętej kopercie) w Biurze Obsługi Klienta

na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00

 

Przewodnicząca PZdsOoN – Koryna Bernardt

tel. 77 40 74 348

e-mail: orzecznictwo@powiatkrapkowicki.pl

lub         k.bernardt@powiatkrapkowicki.pl 

 

Stanowiska ds. obsługi PZdsOoN

Joanna Brząkała

Karolina Oberska

Iwona Lazar

tel. 77 40 74 337

tel. komórkowy  669 095 613

e-mail: orzecznictwo@powiatkrapkowicki.pl

 

Sekretarz PZdsOoN 

Kinga Masajada

e-mail: orzecznictwo@powiatkrapkowicki.pl

 

ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.

Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna ) dziecka.

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia (dorosłym).

Orzeczenie takie jest potrzebne m.in. do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego (w tym: wózków inwalidzkich, okularów, aparatów słuchowych, pampersów), do likwidacji barier architektonicznych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego oraz karty parkingowej.

UWAGA: zaświadczenia lekarskie wydawane przez lekarzy i dołączane do wniosku są ważne tylko przez 30 dni. Jeśli są wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem do Zespołu, niezbędne jest uaktualnienie daty przez lekarza, który druk wystawił.

Wydawanie legitymacji.

Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, można wystąpić o wydanie legitymacji. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji i kserokopia orzeczenia. 

Legitymacje wydawane są w takim samym formacie jak dowód osobisty, wytwarza ją Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Czas oczekiwania na realizację wynosi około jednego miesiąca. Wydanie legitymacji jest bezpłatne. 

W przypadku zgubienia legitymacji lub jej zniszczenia można starać się o wydanie duplikatu.

Opłata za jego wystawienie wynosi 15 złotych, należy ją wpłacić na podany nr konta bankowego:

53 8884 0004 2001 0000 0097 0001

Wydawanie karty parkingowej.

Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, jeżeli w punkcie 9 orzeczenia jest zapisane wskazanie spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym - spełnia, może wystąpić o wydanie karty parkingowej. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wniosek o wydanie karty parkingowej i kserokopia orzeczenia. 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Ważne: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 złotych, należy ją wpłacić na podany poniżej nr konta bankowego:

53 8884 0004 2001 0000 0097 0001

Opłaty można również dokonać w Starostwie Powiatowym w filii Banku Spółdzielczego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

UWAGA: zmiana sposobu orzekania w czasie pandemii

w Powiatowych Zespołach do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

ISTOTNE ZMIANY

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) przewidziała w bieżącym funkcjonowaniu Powiatowych Zespołów Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności istotne zmiany.

1.   W przypadku osób, których ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności upływa w terminie od dnia 8 marca 2020 r. – orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy, czyli na razie wniosku o wydanie nowego orzeczenia nie trzeba składać.

2.   Przedłuża się ważność posiadanych kart parkingowych – zachowują one ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które będzie uprawniało do otrzymania takiej karty.

3.   Jeżeli zostanie złożony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i jeśli lekarz dokonujący wstępnej oceny medycznej uzna, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja lekarska jest kompletna i wystarczająca, to orzeczenie zostaje wydane w trybie zaocznym, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie rozpatrzenia sprawy osobę zainteresowaną poinformują pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (jeżeli we wniosku został podany nr telefonu).

      Jeżeli osoba orzekana nie wyrazi zgody na orzekanie bez konieczności osobistego stawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, to na wniosek osoby zawiesza się postępowanie do czasu ustania pandemii bądź zmiany obowiązujących przepisów.

      Jeżeli dokumentacja jest niewystarczająca i w wyznaczonym terminie nie zostanie uzupełniona przez stronę, to wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania